Registrácia chovu hospodárskych zviera – farmy v CEHZ – Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat

Registrácia farmy sa zasiela na predpísanom tlačive – Registrácia chovu – (vzor si môžete spolu s ďalšími pokynmi stiahnuť na stránke CEHZ v Žiline). Spôsobilosť farmy k chovu zvierat posudzuje príslušná veterinárna a potravinová správa príslušná podľa sídla chovu ( kontakty na príslušné regionálne a veterinárne správy) . Požiadať o registráciu chovu vlastník  hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat.

Žiadosť obsahuje:

-meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
-adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,
-druh a rozsah vykonávanej činnosti,
-meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,
-doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,
-vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.
Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat a  kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a zistí, že chov spĺňa všetky priestorové, technické, materiálne, personálne požiadavky podľa osobitných predpisov (napr. splnenie ustanovení o ochrane zvierat podľa platných vládnych nariadení) a ďalšie veterinárne požiadavky, potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.