Čo robiť po registrácii chovu

Registrácia chovu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat je  potvrdená zaslaním jedinečného 6 miestneho kódu chovateľovi listom z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Žiline.

Hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone musia byť individuálne označené – identifikované jedinečným číslom. Ošípané sa pred premiestnením musia označiť  tzv. číslom chovu a to buď vo forme ušného čísla alebo tetovaním. Kone okrem niektorých plemien, ktoré sa označujú výpalmi,  sa označujú povinne čipom ( to neplatí pre kone registrované do XX.XX.XXXX, kde stačí identifikácia výpalom)

 

Ďalším krokom je priradenie identifikovaných zvierat (označených ušným značiek -čísel) k chovu/farme. Ušné čísla pre hovädzí dobytok, ovce, kozy si môžete zakúpiť na  regionálnych strediskách Plemenárskych služieb SR. Na založenie ušných značiek potrebujete špeciálne kliešte, avšak o označenie zvierat môžete požiadať aj plemenárske služby.

Nový chov vzniká spravidla nákupom už registrovaných zvierat na iných farmách.  Pokiaľ nový chov vzniká presunom zvierat z iného registrovaného chovu/farmy pri prísune Ste povinný dodržať veterinárne podmienky premiestňovania zvierat v rámci SR.  Spravidla súhlas na premiestnenie zo strany veterinárnej služby sa vystavuje potvrdením „Sprievodného dokladu na premiestnenie zvierat“ , ktorý slúži na konkrétny presun zvierat a je aj pre Vás potvrdením vykonávania zdravotných skúšok v chove pôvodu a klinická prehliadka pred presunom zabezpečuje, že nekúpite choré zviera.

Práve garancia dobrého zdravotného stavu zvierat bude základom výsledkov Vášho chovu.

Dodatočná registrácia neregistrovaného hovädzieho dobytka už nie je možná . V súčasnosti je možné doregistrovať  len ovce, kozy, kone.